Reenkarnasyon Nedir?

14 Temmuz 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Reenkarnasyon, bir insanın öldükten sonra ruhunun başka bir insana geçeceğine inanılan batıl bir inanıştır.

Reenkarnasyon var mı, gerçek mi? Reenkarnasyon’un olmadığını Kur’an nasıl açıklar Reenkarnasyon cinlerin oyunu mudur? Reenkarnasyon örnekleri

Reenkarnasyon var mı, gerçek mi?

Tenasüh ve ruh göçü de olarak adlandırılan reenkarnasyon, bir ruhun değişik zamanlarda, değişik bedenlere hayat vermesi demektir.

Daha çok Uzak Doğu dinleri tarafından kabul edilen reenkarnasyon,aslında cinlerin bir oyunudur.İnsanın bedenine giren cinler,”falanca kişinin ruhuyum” diyerek o kişiye vesvese vererek onu ikna eder ve kandırır.

Reenkarnasyonla ilgili sayfa açmamın nedeni;Bazı büyülü ve cin musallatı olan kişilerin,cinler tarafından reenkarnasyona inandırılmalıdır.Büyülü olan çok insan ruhunun çok önce yıllar yaşamış birine ait olduğunu söyledi. Bunu gerçek olmadığını izah ettik,ama cinler yakılıp büyü bozulduğunda inandı.Cinler içindeyken inandıramadık.

Peki bu işin sırrı nedir?Bazıları falanca kişiyim,geçmiş hayatımda ben şu kişiydim der.Üstelik o kişi ölmüş olmasına ve onu hiç tanımamasına rağmen,onunla ilgili bilgileri nasıl biliyor?

Cinler yapıları itibarıyla insan bedenine girebilirler.Bedendeki cin o insanla iletişim kurabilir.Bir takım bilgileri verebilir.İnsanlar bunun farkında olmazlar.Sanırlar ki ölmüş bir insanın ruhunu taşıyorum. Çünkü o şahıs hakkında söylediklerinin hepsi doğru.İnanmamak mümkün mü?(cin ölmüş olan kişiyi hayattayken iyi tanımaktadır) Cin o bilgileri vererek, o insanın ölmüş birinin ruhunu taşıdığını herkese inandırır.Bunlar şeytani vasıflı cinlerdir.Amaçları insanların kafasını karıştırmak,eğlenmek ve dinden uzaklaştırmaktır.
Normal şartlarda tanımadığımız birinin ,üstelik ölmüş birinin hakkında bilgi vermek aklen ve mantık olarak doğru değildir.İşin sırrı açıkladığım gibidir.

Şeytanlarla ilgisi olanların tamamı reenkarnasyona inanır ve kendilerinin ölmüş olan başka bir kimsenin ruhunu taşıdığına inanıp buna reenkarne derler.

Bu mümkün müdür?

Akıl ve mantık ölçülerine reenkarnasyonun dört nedenle mümkün olamayacağı görülür:

1-Reenkarnasyon gerçek olsaydı,dünyadaki insan sayısının bu kadar çok olmaması gerekirdi.Bu fikre inananlara göre,sınırlı sayıda ruh bulunmaktadır.

2-Reenkarnasyon gerçek olsaydı,az sayıda kişinin yerine çok insan bunu söylemesi gerekirdi.Binlerce yıl devam eden insanlık alemi içinde daha fazla kişinin ikinci ve üçüncü hayatlarını yaşaması gerekirdi.

3-  Reenkarnasyon İslam’ın adalet anlayışına da ters düşmektedir. Ahirette dirilme sadece ruh olarak değil, bedenen de olacaktır. Bu da ruh göçünün olmayacağını gösterir. Bu dünyadaki beden ve nefis ruhla birleşerek ahirette ceza veya mükâfat görecektir. Tenasüh gerçek olsa, her ruhun birkaç bedeni ve birkaç kişiliği ortaya çıkar. Bu da mümkün değildir. Herkes kendi amelinden sorumludur.

4-  Her insan irsiyet yoluyla anne ve babasından hastalıklar, huylar ve şekil dahil birtakım özellikler almaktadır. Ölen bir insanın ruhu bir başka kişiye geçiyorsa, genetik özellikler nasıl izah edilecektir? Çünkü o zaman daha önce yaşayan bir ruh gelip bir sülaleye dahil olmaktadır. Eğer öyleyse özellikle psikolojik açıdan mevcut olan irsi benzerlikler izahtan yoksun kalacaktır. Bu da ruh göçünün doğru olmadığını gösterir.

Reenkarnasyon, geçmişten beri İslam alimleri tarafından da kabul edilmemiştir. Son yıllarda bu fikri savunan çok az sayıdaki bilim adamı, görüşlerini, bazı ayetlere dayandırmaya çalışmaktadır. Delil olarak gösterilen ayetler incelendiğinde, bunların zorlama yorumlar olduğu görülmektedir.
“Ey kâfirler! Siz ölü iken sizi dirilten (dünyaya getirip hayat veren) Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara–28)

Reenkarnasyon fikrini savunanların en kuvvetli delil olarak gösterdikleri ayet budur. Peş peşe gelen iki ölümün dünyada olduğunu ve bunun ruh göçünü ifade ettiğini savunurlar. Oysa ayette dile getirilen, herkesin bildiği insan hayatının üç merhalesinden başka bir şey değildir. İnsan ölü iken, yani henüz hayatta değilken, dünyaya getirilir ve ona hayat verilir. Sonra herkes kendisi için takdir edilen ömrü tamamlayarak ölür. Son merhale olarak da bütün insanlar ahirette diriltilip Allah’a döndürülürler. Kolayca anlaşılan bu bilgiden tenasüh fikrini çıkarmak, tefsir ilminin sınırlarını zorlamaktan başka bir şey değildir.
Tenasühe delil olarak gösterilen bir başka ayet de şöyledir:       
“Sizi Allah yarattı; sonra sizi vefat ettirecek. Daha önce bilgili iken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye sizden bazı kimseler ömrün en kötü çağına kadar yaşatılacak. Şüphesiz ki Allah bilgilidir, kudretlidir.” (Nahl–70)
Bu ayette, insanın bu dünyadaki hayat seyri anlatılmaktadır. İnsan, gençliğinde güçlü, kuvvetlidir. Yaşlanınca bütün organları zayıflar. Bazı yaşlılar, geçmişteki bilgilerini bile hatırlamaz duruma gelirler. İnsanı yaşatan, güç kuvvet veren ve zamanı geldiğinde öldüren Allah’tır. Bu bilgilerden ruh göçü fikrine varmak mümkün değildir.
Ruh göçüne delil gösterilen bir ayet de şöyledir:
“Onlar: Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha (bu ateşten) çıkmaya yol var mıdır? derler.” (Mü’min–11)
 Eğer ayette geçen iki ölümden maksat, reenkarnasyon (ruh göçü) olsaydı, iki ile sınırlandırılmazdı. Çünkü reenkarnasyonu savunanlar, ruh göçünün kısa ömürlü kişilerde birkaç kere olacağını savunmaktadırlar.
 Ayette geçen iki defa dirilmeden maksat şudur: İnsan dünyada öldükten sonra, Münker-Nekir tarafından sorguya çekilmek üzere mahiyetini tam bilmediğimiz bir şekilde diriltilir ve berzah hayatı başlar. Kıyamet koptuktan sonra ise mahşerde toplanmak ve hesaba çekilip ebedi hayata başlamak üzere bütün insanlar diriltilir. Böylece biri kabirde, diğeri ahirette olmak üzere iki dirilme gerçekleşir.
Kur’an-ı Kerim’de, reenkarnasyon doğrudan anlatılmamakla beraber, dolaylı olarak, gerçekleşmesinin imkânsız olduğuna işaret eden ayetler vardır: 
Kur’an’da insanın bu dünyadaki hayata başlaması, ölümü ve tekrar dirilmesi şöyle anlatılıyor:
“Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Sonra muhakkak ki siz, bunun ardından elbet öleceksiniz. Sonra da şüphesiz, sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz.” (Mü’minun–14, 15, 16)
Ayetlerde, insanın bu dünya hayatı anlatıldıktan sonra, öleceği ve kıyamet gününde tekrar diriltileceği açıklanıyor. Bu anlatımdan, dünya hayatında ruhun değişik vücutlara geçme durumunun olmadığı, ölen kişinin ahiret hayatı için diriltileceği anlaşılmaktadır.
Saffat suresinin 51. ayetinden itibaren cennetlik bir insanın, dünyada iken ahiretteki dirilmeye inanmayan arkadaşından bahsedip onu cehennemim ortasında görmesi, Rabbinin nimeti olmasaydı kendisinin de cehennemde olacağını söylemesi anlatılır. Kur’an, o kişinin haline şükür babında şöyle der:
Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar, böylesi bir kurtuluş için çalışsın.” (Saffat–58–61)
Ayetlerden dünyada bir tek ölümün mevcut olduğu net olarak anlaşılmaktadır. Eğer reenkarnasyon olsaydı, bir ruh birkaç kere yaşayacağı için, insan bu dünyada birkaç kere ölmüş olurdu.
Aşağıdaki ayet de reenkarnasyon fikrinin İslamî bir gerçeğe dayanmadığını göstermektedir:
“İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. (sürekli hayata kavuşmuşlardır).” (Duhân–56)
Ayetten, insanların ilk tattıkları ölüm dışında o ölüme benzer bir ölüm tatmayacakları açık olarak anlaşılmaktadır. Bu da ruh göçünün mümkün olmadığını gösterir.