İnsanın İçine Cin Girer mi?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
10 Words Conjuring Hell and the Devil | Merriam-Webster
Cinler ,insanın içine büyü veya kendi istekleri ile girebilirler. Aykan Hoca

KONU BAŞLIKLARI

insan vücuduna cin girebilir mi?

Cinler İnsan bedenine nasıl girer?

İnsan vücuduna cin girmesi Kur’an’da geçiyor mu?

İnsan bedenine cin girmesi hadiste geçiyor mu?

Cinler ve şeytanlar insanlara nasıl zarar verir?

Cin insan şekline girebilir mi?

İnsanın İçine Cin Nasıl Girer?

Metafizik alemden cinlerle irtibat nasıl kurulur?

Cinlerle iletişime nasıl geçilir?

Cinler insanın içine kendi istekleriyle veya büyü yoluyla girer. Cinlerle irtibat kurmak veya iletişime geçmek bu şekilde olmaktadır.

Cinler, ışığın camdan geçmesi, süngerin suyu emmesi, havanın bir delikten geçmesi gibi insan vücudunun içine girer. Cinlerin, insana musallat olması veya büyü yapılması, o insanın bedenine, içine cin girmesi anlamındadır.

Cinler, insana en çok ayaklarından ve göğsünden sonra ağız, burun, sırt ve avret yerlerinden girer. Bu bölgeler, şeytani cinin insanın içine gireceği en kolay yerlerdir.

Cin değmesi,cin çarpması,cin dokunması da insanın vücuduna cin girmesi manalarını taşır.

Cinler, insanın vücuduna girmeseydi büyü ve cin musallatı diye bir şey olmazdı.

İnsanın bedenine, cin büyü ile veya kendi isteği ile girer. İnsanın içine cin girerek çeşitli zararlar verir.

Bir insanın,göğsünde sıkıntı olduğunda,Kur’an ortasından açılıp göğsüne konulduğunda bir süre sonra neden göğsü rahatlıyor? Oradaki cin şeytanları Kur’an’ın nurundan etkilenip kaçtığı için rahatlıyor.

Cinlerin insan vücuduna/bedenine girebildiğine ait onlarca örnek verebiliriz.

Cinlerin, insan bedenine girmesi ayet ve hadislerle sabittir.

Cinler İnsan Vücuduna Girebilir mi?

İnsanın İçine Cin Girer mi?

İnsan vücuduna cin girmesi Kur’an’da geçiyor mu?

Cinler, insan vücudunun içine kendi istekleri veya büyücünün göndermesi ile girer. İnsanın içine giren cinler, şeytani nitelik ve mahiyette olanlardır. Kurân’da, insanın içine cinlerin girebildiği, Hicr suresinin 27. ayetinde geçmektedir.

İnsanlar cinleri göremedikleri için, cinlerin insanın vücuduna yani içine giremediğini zanneder.

Allah Teala Kur’an’da şöyle buyurmuştur:

“Vel canne halaknahü min kablü min naris semum.” (Hicr:27)

Meali; Cannı da, insandan önce mesemata (maddeye) nüfuz edici ateşten (enerjiden- ışınlardan) yarattık.”

Tefsiri; Sem, zehir birde ince delik manasına gelir. Nitekim bedende terin çıktığı ve havanın girdiği  gizli deliklere “mesemme”, çoğuluna da “mesemmat” denilir. Binaenaleyh, samm ve semum, maddeye nüfuz edici veyahut zehirleyici mefhumlarını ifade eder. Cinin nar-ı semumdan halk edilmiş (yaratılmış)  olması, cin ve şeytanın insana gizli mesemmatından girecek mahiyette olduğu bildirilir. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak dini Kur’an Dili; Hicr,27)

Taberi tefsirinde de bu ayet şöyle açıklanmıştır:

“Semum kelimesinin manası, gece ve gündüz insanın vücudundaki gözeneklerden geçebilecek sıcak bir rüzgardan yarattık.” demektir. (Taberi 5;149/150)

İmam Nesefi, tefsirinde şöyle açıklamada bulunuyor:

“Semum, vücudun gözeneklerine nüfuz eden şiddetli ve yakıcı bir ateştir.” (Nesefi tefsiri; Hicr,27, 2.cüz,sf 272)

Burada yakıcı ateşten maksat “cin” dir.

“Cann’ı da daha önceden (insandan önce) insanın içine nüfuz eden yakıcı ateşten yarattık.”
Eş-Kuşeyri der ki:Oldukça sıcak rüzgara “semum” adının verilmesi, derinin mesematına (gözeneklerine) girmesinden dolayıdır. (İmam Kurtubi,el-Camiu li-Ahkami’l Kur’an.10/39-40)

“Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine lafın yaldızlısını telkin eder dururlar: Eğer Rabbin dileseydi, bunu yapamazlardı: O halde bırak onları, uydurdukları hurafeler ve iftiralar ile haşrolsunlar.” (Enam-112)

Cinlerin, insanları günaha sokması, onlarla uğraşması, hükümleri altına alabilmeleri için; insanlarla iletişime geçmeleri gereklidir. İşte bu iletişim nasıl olacak? Bedene girmeyle. Eğer irtibat, vücuda girmeden olsaydı herkesin cinlerin hükmü altında olması gerekirdi. Herkesin sıkıntılara maruz kalması lazımdı. Öyle olmadığına göre; cinlerin insana eziyet ,sıkıntı ,vesvese, korkutmalar, fiziksel ve uykuda sıkıntılar vermesi ,ancak bedene girmeleriyle olur.

“Vezkür abdena Eyyub*İz nada Rabbehu enni messeniyeş şeytanu bi nusbiv ve azab” (Sad-41)


“Kulumuz Eyyub’u da hatırla.Rabbine “Şüphesiz şeytan bana azap ve yorgunluk,azap ve elem ile dokundu.” diye dert yanmıştı. (Sad-41)
Cinler Hz. Eyyub peygambere bile sıkıntı ve azap verdiğini Kur’an’ı Kerim bize böyle bildirmiştir.Bu ayeti devamlı okuyarak kendini kurtarmıştır.

İmam Rabbani 445. mektubunda ;Şeytan fitne ve beladır.Sübhan Allah kulların gözünde şeytanı örttü ve onun hallerine vakıf etmedi.Şeytanı ise,kulların hallerine muttali kıldı.İnsanların kanlarının dolaştığı damarlarda şeytanı gezdirdi.

İbn Teymiyye de şöyle demiştir: “Cinnin insan bedenine görmesi, Ehl-i Sünnetin ittifakıyla sabittir. Bu, onu düşünüp araştıran kimse için, şahit olunan ve hissedilen bir şeydir. Cin, insanın içine girer, onun bilmediği bir şekilde konuşur.( Muhtasaru’l- Fetâvâ,s.584)

Bütün tefsir kitaplarında, cinlerin insan bedenine girdiği açıkça belirtilmektedir.

Buyurmuştur.(Sahihi Buhari)

Hicr suresinin, 27. Ayetinden ve hadisten anlaşılacağı üzere, cinlerin insan bedenine girebileceği açık şekilde anlaşılmaktadır.

İmam Ahmed b. Hanbel’in oğlu şöyle diyor:

“Babama;”Bazılarının cinler insan bedenine nüfuz edemez (giremez) demelerine ne dersin? diye sorduğumda ,bana şöyle dedi:

Oğlum,onlar yanılıyorlar.Bu bir gerçektir.Cinler bazen insanı çarparlar.Çarpılan insanın anlamadığı sözlerle konuşur,onun bedenine darbeler indirirler.Bu olup bitenlere tanık olanlar kesin olarak bilirler ki ,onun dili ile konuşan da ,öteberi sağa sola taşıyan da insana musallat olan cindir.İslam alimleri ve mezhep imamları cinlerin insan bedenine girdiğini inkar etmezler.Bunu inkar eden islamı inkar etmiş olur.İslam ilimlerinde bunu ret eden bir fetva bulunmamaktadır.

Allah teala Kur’an’ı Kerim’de:

Eğer,şeytandan bir vesvese,bir fit gelirse hemen Allah’a sığın!Muhakkak ki ,Allah hakkıyla bilen işitendir. (A’raf ,200)

Doğrusu,şeytanın inananlar ve yalnız Rablerine güvenenler üzerinde bir nüfuzu yoktur. (Nahl,99)

Rabbim şeytan bana elem ve meşakkat ile dokundu. (Sa’d, 41)

Gizli konuşmalar,insanları üzmek için şeytandandır.Halbuki,Allah’ın izni olmadan hiç bir zarar veremez.Mü’minler yalnız Allah’a dayansınlar ve güvensinler. (Mücadele,10)

Şeytan onları istila etmiş,onlara Allah’ı anmayı unutturmuştur.İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Bilmiş ol ki şeytanın taraftarları hüsrana uğrayacaklardır. (Mücadele,19)

Yukarıdaki ayetlere göre;

Şeytanın vesvese vermesi durumunda Allah’a sığın!Şeytan, insanın içine girmeden nasıl vesvese verecek.Öyle olsaydı,şeytanın bütün insanlara vesvese vermesi gerekmez miydi?Sadece büyülü ve cin musallatına uğramış kişilere şeytan vesvese veriyorsa,onların içine girmesi gereklidir.

Nüfuz;içine girme,ona sahip olma anlamındadır.Ayette,cinler,Allah’a gerçekten,kalben inanan ve Allah’a güvenen kişilere giremez,ona sahip olamaz demektedir.

Şeytan insanın içine girmeden kimseye bir zarar veremez.Onlarla bu dünya üzerinde beraber yaşıyoruz.İnsanın içine girmeden zarar vermesi mümkün değildir.

Büyünün de sırrı buradadır.Gözle görülmeyen cinlerin insan bedenine sokulup, o insana elem,ızdırap,sıkıntı,meşakkat verilmek istenmesidir..Bu nedenle, büyü:büyücünün insan bedenine cin şeytanlarını musallat etmesidir diyoruz.

Gizli konuşmalar yani vesvese insanları üzmek için şeytandandır.Şeytanın gizli konuşma yapması yani vesvese vermesi içinde,insanın içine girmesi gerekli değil midir?Bütün insanlara cinler gizli konuşma yapabiliyor mu? Hayır!Sadece büyülü ve cin musallatına uğramış insanlara yapabiliyor.

En son ayette “şeytan onları istila etmiş” diyor,Allah teala.Şeytan insanı nasıl istila edecek?Cin bedenin dışındayken insanı istila edebilir mi?Mutlaka edemez. O zaman insanın içine girmesi gereklidir.

Şeytanın insanın kalbine bir şeyler atabilmesi (vesvese) verebilmesi için, insanın içine girmesi gereklidir. Şeytan vücuda girmeden insanlara bir şey yapamaz. “Allah’ı da unutturması” insanın içine girdikten sonra vesvese vererek, o kişiyi dinden, imandan ve Allah’tan uzaklaştıracaktır. Şeytanın asli görevi zaten budur.

İnsan Vücuduna Cin Girmesi Hadiste Geçiyor mu?

Cinlerin, insan bedenine, vücudunun içine girmesi hadislerde geçmektedir. Peygamberimiz, insanın içine giren cinleri çıkartarak onları bu dertten kurtarmıştır. Bu durumla ilgili bir çok hadis bulunmaktadır.

Resulullah (s.a.v) bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

“Şeytan, insanın damarlarında kanı ile birlikte dolaşır.”

Şeytanın damarlarda kan ile akabilmesi için mutlaka insanın bedenine girmesi gereklidir. Ayetler ve peygamberimizin hadisleri ortada olduğuna göre,hiç kimse cinlerin insan bedenine girdiğini inkar ve ret edemez.

Peygamberimizden başka sahabelerde Kur’an’la tedavi etmişlerdir. Ebu Davud ve Nevevi “Ezkar” adlı eserde bunu doğrulamaktadır. Abdullah b. Mesud (r.a) cinli bir hastayı tedavi etmiş ve Allah Rasulu bunu onaylamıştır. İmam Ahmed b. Hanbel’de cinli bir hastayı kurtarmıştır.Kadı Ebu Ya’lab, El Garra El_hanbeli, Tabakatü’s -Sehabe-i İmamı Ahmed” adlı kitabında anlatmaktadır.

Abbas Sehl b. Sa’d es -Saidi’den:

Allah’ın Rasulu Hic’re gelip konaklandığında,tuvalet ihtiyacını karşılamaya gidenlerden birini cin çarpmıştı. Zor nefes alıyordu.Durum Rasulallaha haber verildi. Allah’ın Rasulu okudu, cin çarpan iyileşti. (İbn-İ İshak,Bidaye,5/11: Delâil,190) (Hicr; Salih Aleyhisselâmın kavmi olan Semud kavminin yaşadığı yerin adıdır.)

Sahabeden birinin çarpılmış oğlu varmış.Başından geçen olayı şöyle anlatıyor:Medine’ye Peygamber Efendimizi ziyarete gitmiştik.Dedim ki: “Ey Allah’ın Resulu, benim deli bir oğlum var,onu sana getirdim.Allah’ onun için bir dua etsen”

-Onu bana getir! Diye buyurdu

Hemen çocuğun yanına gittim.Onu daha önceden hayvanın üzerine bağlamıştım.Bağlarını çözdüm.Üzerindeki elbiseleri çıkarıp,temiz elbiseler giydirdim.Sonra elinden tutup Resulallaha getirdim

-Onu önüme getir ve sırtını aç! Buyurdu.sonra sırtına vurmaya başladı.

-Dışarı çık Allah’ın düşmanı!Çık dışarı Allah’ın düşmanı!Diyordu Peygamber Efendimiz.

Çocuğun bakışları değişmeye başladı ve önceki bakışları tamamen ortadan kalktı.Resulullah daha sonra çocuğu önüne oturtup,dua ederek, elini yüzüne sürdü.Bu olaydan sonra çocuk tamamen iyileşmişti.(Taberi )

Bu hadiste peygamber efendimizin “Çık dışarı Allah düşmanı” şeklindeki sözü;cinlerin insan vücuduna girdiğinin bir ispatıdır.Bu durumu reddedenlerin önünü kesmiştir. Çünkü olaydaki “dışarı çık!” sözü,içeri giren biri için kullanılır.

Başka bir hadisi yine Taberi “El-Avsat” ında şöyle rivayet etmektedir;

Cabir Bin Abdullah anlatıyor:

-Resulullah (s.a.V) ile birlikte gezmeye çıkmıştık.Ağaçlık bir yerde konakladık.Bahra Vakım denilen yerde, kadının biri çocuğunu elinden tutarak,peygamber efendimize getirdi.

-Ey Allah’ın Rasulu, dedi.Şeytan bu oğlumu tasallut altına aldı aldı.peygamberimiz çocuğun kendisine yaklaştırılmasını istedi.Ağzını açmasını buyurdu.Peygamberimiz Kur’an’dan bazı ayetler okuyarak çocuğun ağzının içine üfledi.Sonra üç defa “Çık ordan Allah’ın düşmanı!, ben Resulullah’ım! dedi.

Sonra annesine dönüp:

-Endişelenme,oğluna böyle bir şey katiyen olmayacak,büyurdu.

Her iki hadiste de, insan bedenine cin girdiğinin ve bundan Kur’an’ı kerim okuyarak şifa bulunulduğunun kesin ispatıdır.Birinci hadiste Resulullah Efendimizin çocuğun sırtına vurması kafaları karıştırmasın.Cin o anda kişinin sırtındaysa,o insanın sırtına elinizle şiddetlice vursanız, o şahıs acı duymaz.Günümüzde bazılarının yaptığı gibi sopayla veya başka nesnelerle vurmak yanlıştır.Bunun da bir usulü vardır.