Cin ve Şeytan Nedir?

7 Haziran 2019 Kapalı Yazar: AykanHoca
Cin görünmeyen varlıkların genel adı olup; şeytan inançsız cinlere denir.

Cinlerin yapıları ve özellikleri nelerdir?Cin ile şeytan arasındaki farklar nelerdir?Cin ve şeytan nedir? Şeytan cin midir?Cinlerin fiziksel özellikleri nelerdir?Rahmani cin ne demektir?Havas,hüddam, ledün ve rukye ilmi nedir ?

Şeytan (cin) uyur mu? Cinler sol elle mi yer? Şeytan tek ayak üstünde mi yürür? Ramazanda şeytanlar bağlanır mı? Şeytan (cin) madde haline gelebilir mi? Cin ve şeytan nerede yaşar?

Besmele ve Euzü Besmelenin Anlamı ve Tefsiri Nedir - Trend Hayat

Cin kelime anlamıyla,”gözle görülmeyen,gizli,saklı,örtülü varlık demektir. Ateşten yaratılmış,insanın içine girebilen,ruhani,manevi,gizli varlıklara verilen isimdir.

Şeytan, gözle görülmeyen,insanları saptırmaya çalışan,azgınlık ve kötülükte ileri giden,kibirli,asi,inatçı cinlere verilen addır.

Cinlerin Yapıları ve Fiziksel Özellikleri

•Kur’an’ı Kerim’de “Cin” kelimesiyle tanımlanan,halk arasında “ecinni”,”peri”,”cin”, “dev”, “iyi saatte olsunlar”, “üç harfliler” “şeytan”,”İfrit”, “İblis”, “Marid” ve “hayalet” olarak anılan varlıklardır.

Cinleri, bazı özel şartlar altında olmadan insanların görmesi mümkün değildir. Cinlerin şekil alması ve görünmesi ancak insanın içine girdikten sonra olur.Cin görmek,onun katı hale gelmesi demek değildir.

Cinler,ateşten yaratılmışlardır: “Cinni de,dumansız bir ateşten yarattı. (Rahman-15) , Biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık* Cinni de daha önce zehirleyici dumansız ateşten yaratmıştık! (Hicr-26-27)

İnsanın içine girebilirler: Hicr suresinin 27.ayeti cinlerin insanın bedenine girebildiğinin en önemli kanıtıdır.Bütün Kur’an tefsirlerinde böyle geçmektedir.

Büyücü tarafından insana musallat edilerek (içine sokularak), yapılan bütün büyülerde şeytani cinler kullanılır. Cin kullanmadan büyü yapılamaz.

Cinler ışık hızı (300.000 m/sn çok yüksek hızla hareket ederler ve bu nedenle insanlar cinleri göremez.

Cinler,insanın içine girdikten sonra onunla iletişim kurabilir. İçinde cin olmayan kimse cinleri göremez ve algılayamaz.

İnsanın içine giren cinler o insanı yönetebilir. Ruhsal,fiziksel ve uykuda sıkıntı yaparlar.

•İnsanı korkuturlar. Vücutta ağrı,sızı, kasılma, titreme, uyuşma yaparlar.

Erkeği ve dişisi vardır ve ürerler: Cinlerinde erkek ve dişisi olup evlenirler ve çocuk sahibi olurlar.

Hiç bir büyüyü ve maddeyi bir yerden alıp başka yere getiremezler.

•Cinler,insana yardım edemez,onların böyle bir görevi ve yetkisi yoktur.

Cinler,insan gibi katı hale gelemezler: İnsanlar cin gördüğü zaman onların katı hale geldiğini zannederler.Bu doğru değildir.

Cinler,insanla evlenir ve cinsel ilişkiye girebilir: Cinle insanın evlenmesi ve cinsel ilişkiye girmesi hayalidir,gerçek değildir.Cinle insanın evlenmesinden çocuk olmaz.Bazı kadınların cinlerden çocuklarım var demesi,gerçek olmayıp,içindeki cinlerin ona çocuk göstermesidir.

Yaşama süreleri yani ömürleri hakikatte insanlarla aynı süre olmasına rağmen, yapı şartları ve özellikleri dolayısıyla, bu süre bazen bize göre 700-1000 yaşını bile bulmaktadır… Yani gerçekte, kendi öz zamanlarına göre 60-70 senelik ömürleri, bizim zaman birimimize kıyaslandığı takdirde, karşımıza 1000 seneye yakın bir ömür süresi çıkabilmektedir.

Cin koku ile beslenirler:Büyülü ve cin musallatı olan kişiler tütsü yakmamalıdır.Aksi halde içinizdeki cinleri beslersiniz.

Cinlerde,insanlar gibi Allah’a karşı sorumludur: İslam dini, aynı şekilde cinlere de tebliğ edilmiştir. Yapacakları her davranıştan Allah’a tealaya karşı sorumludurlar.

Cin, gözle görülmeyen varlıkların genel adıdır.Şeytan ve melekler de cindir. Ancak her cin melek değildir.melekler nurdan,cinler ise alevli bir ateşten yaratılmıştır.Cinler şerli,melekler ise Allah’ın emrinden çıkmayan ulvi varlıklardır.

Şeytan,Allah’a isyan eden kafir cinlerdir.

Cin ile Şeytan Arasındaki Farklar Nelerdir?

Cin,görünmeyen varlıkların genel adıdır.Cin adının içine şeytanlar ve meleklerde girer.Ancak melek şeytan değil,şeytanda melek değildir.

Allah’a ve islama inanan cinlere müslüman cin, diğerlerine ise şeytan denir.

İbn Abbas,İbn Mesud ve Katade’den:Allah Rasülundan gelen rivayetlere göre İblis (şeytanların atası) cennette iken adı cin veya can idi. Araplar ona “Haris” derler. İbrani dilinde de “Azazil” denmiştir.

Yarattıklarının içinde,Allah’a ilk karşı gelip kafir olan İblis’tir. Şeytanın kafir olması, bilgisizliği yönünden değil, kibri ve inadı yüzündendir.

Allah Rasulu, bir gün Hz. Ebubekir’e karşı şöyle buyurdu:

” Ey Ebubekir! Allah, kendisine karşı isyan olunmamasını dileseydi İblisi yaratmazdı.”

İblis bir tanedir,bütün şeytanlar ondan türemiştir.İnsanlara musallat olan şeytanlar o iblisin soyudur. Allah teala ona isteği üzerine belli bir vakte kadar ömür vermiştir.

İblis “Rabbim! Öyle ise,bana onların diriltilecekleri güne kadar mühler ver.” dedi. (Hicr,36)

Allah “Tamam,izin verildi sana,daha önce belirlenmiş güne kadar!” buyurdu. (Hicr,37,38)

Kur’an’ı Kerim’de Allah teala şöyle buyuruyor:

Meleklere “Adem için secde edin demiştik” demiştik,hemen secde ettiler;ancak cinlerden olan İblis,Rabbinin emrini dinlemedi.(Kehf-50)

Ve o vakit meleklere “Adem için secde edin! dedik,derhal secde ettiler;ancak İblis dayattı,kibrine yediremedi,zaten kâfirlerden idi. (bakara-34)

Allah “Sana emrettiğim halde secde etmene ne mani oldu?” buyurunca İblis “ben ondan hayırlıyım;beni ateşten yarattın,onu ise çamurdan yarattın” dedi. (A’raf-12)

Ayetlerden açıkça anlaşılacağı üzere şeytan da bir cindir.Ancak, kibir ve gurura kapılıp Allah’a isyan etmiştir. Yaratıcı olan Allah, İblisin kafirlerden olduğunu zaten biliyordu.Ancak denemek istedi ve şeytan isyanını dışarı çıkardı.

Allah Teala Kur’an’da:

Doğrusu aramızda iyiler de var, iyi olmayanlar da var. Çeşit çeşit yollardayız!” (Cin;11)

“Doğrusu içimizde Müslüman olanlar da var, olmayanlar da var!” (Cin,14)

Ayetlerden anlaşılacağı üzere, cinler de çeşitli inanışlara sahipler. Yeryüzünde insanların inandığı ne kadar inanış varsa cinlerde onlara inanmaktadır. Cinlerden; Müslüman, hrıstiyan, Musevi, ateist, ateşe tapan, Budist gibi olanlar bulunmaktadır.

Şeytan; Allah’a, islâma ve peygamberimize inanmayan cinlere denir.  Genel anlamda inançsız cinlerdir.

Kur’an’ı Kerim’de ve hadisler de, cin ve şeytan birbirinin yerine de kullanılmıştır:

“Şeytanlardan da dalgıçlık edenleri ve daha başka işlerde çalışanları, O’nun emrine (Hz. Süleyman) verdik, onları daima gözetim altında tutuyorduk.” (Enbiya;82)

Rabbinin emriyle elinin altında cinnilerden de çalışan vardı.” (Sebe;12)

Kur’an’da cinler; şeytan, cin, ifrit . marid, iblis gibi isimlerle anılır. Bu adlar onların güçlerini belirtmek içindir. Cinlerin de kuvvetleri birbirinden farklıdır.Şeytan dediğimiz zaman bu isimlerin hepsini kapsar.İfrit,marid,iblis bunların hepsi şeytandır.

Büyüde kullanılan ve insanların içine giren şeytani cinlerdir. Müslüman olan cinler kendilerini büyüde kullandırmaz ve insanın içine girmezler.

Bu nedenle makalelerimi yazarken “şeytani cin” veya cin şeytanı” tabirlerini kullanıyorum.

Hristiyanlıkta cin kavramı geçmez.Görünmeyen varlıklara “demon”, “devil” ve “satan” isimlerini verirler.

Her kültür ve toplumda cin ve şeytanlara değişik adlar verilmiştir. Bizim toplumumuzda genel ad olan “cin” tabiri kullanılır.

Kur’an’ı Kerimde, insan şeytanlarından da bahsedilir:

“Böylece biz, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar, aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle başbaşa bırak.” (En’âm-112)

Gerek cinlerin,gerekse insanlardan olan (olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.) (Felak)

Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman da “Emin olun, biz sizinle beraberiz, biz ancak iman edenlerle alay ediyoruz” derler. (Bakara-14)

Fitneci,iftira atan, yalan söyleyen,büyü yapan ve yaptıran,hasedçi, şeytanlarla arkadaşlık eden,fesat ve insanların arasını bozan herkes Kur’an’a göre insan şeytanıdır. Kur’an’da buna “ins” (şeytanla içi içe giren insana) denir.

Ebû Zerr el-Gıfarî Hazretleri diyor ki:

Resûlullah’ın mescitte bulunduğu bir sırada mescide girdim ve varıp yanına oturdum. Hz. Peygamber;

“- Ey Ebû Zerr, cin ve insan şeytanlarının şerrinden Allah’a sığın!” buyurdu. Ben;

“- İnsan şeytanları da mı var?” dedim.

– Evet.” buyurdu. (Nesaî. Istiaze 48; Ahmed b. Hanbel, V, 178, 179, 265)

Şeytanları İsimleri ve Görevleri

Lakıs ve Lehhan adındaki şeytanlar namaz kılan ve din hizmetlerinde bulunan insanlar arasında bulunur ve onların akıllarını çelmeye çalışır.

Heffaf adındaki şeytan kırda bayırda dolaşır oralarda bulunanların içine şüpheler salıp akıllarını çelmeye çalışır.

Müre ve Zelenbur adındaki şeytanlar çarşı, pazar ve sokaklarda dolaşır oradaki insanlara vesvese verir akıllarını yanlış işlere kaydırır.

Büter adındaki şeytanların görevi insanları birbirine düşürmek, onları birbiri ile çekşitirip vurdurmak, kırdırmak, yaka- paça yırrtırmak gibi işleri yaptırmak için insanlar arasında çaba sarfederler.

Ebyaz adındaki şeytanlar en şerlileri olup, daha çok Allah!a yakın olan insanların peşine düşerler. Peygamberlere bile fenalık yapmak isteyen şeytan soyu onlardır. O şeytanların bir gözü kördür. Bu şeytanlar erkek ve kadınların içine girerler ve gönüllerini çelmeye çalışırlar.

Dasim adındaki şeytanlar, evine selamsız ve besmelesiz girip çıkan insanların karı koca ve ailenin diğer fertleri arasında vesvese vermeye çalışır. ve onları kavga ettirerek yuvanın dağılması için çaba gösterirler.

Batus isimli şeytanlar, İnsanlar arasında dolaşarak yalan haber yaymaya çalışırlar.

Bunlardan başka Akbez, Emhem, Tartaba, Nükas, Gaylan, Kataribe ve Can isimli şeytanın çocukları da bulunur. Bunların tamamının görevi, insanlara vesvese vererek aklını yanlış tarafa kaydırıp onları suçlu duruma düşürmektir.

Allah teala, Kur’an’ı Kerimde şöyle buyurmuştur:

İnneş şeytane lekum aduvvun fetttehızuhu aduvva

“Muhakkak şeytan, sizin amansız düşmanınızdır. Sizde onu düşman sayın” (Fatır,6)

Şeytanı nasıl düşman edinelim ve onun şerrinden nasıl kurtulup güvende bulunalım? Diye sorulduğunda şöyle cevap verilir:

Allah’ın varlık ve birliğine inanmak

Meleklerine inanmak

Kitaplarına inanmak

Ahiret gününe inanmak (Öldükten sonra tekrar dirilmeye ve orada olacaklara inanmak

Kadere İnanmak. Kaderi yaratanın Allah olduğuna, her şeyin O’nun dilemesiyle olduğuna, iyi illerden memnun olduğuna, kötü işlerden hoşlanmadığına inanmak.

Rahmani cin,müslüman cin anlamındadır.

Rahmani Cin Ne Demektir?Rahmani Cin İnsana Yardım eder mi?

Rahmani cin,müslüman cin anlamındadır. Bazı hocalar “benim rahmani cinlerim var,onlarla büyü bozuyorum,iş görüyorum” demeleri doğru değildir.

Müslüman cinler,insanlara, Allah’tan başka kimsenin yardım edemeyeceğini bilirler. Kendilerini büyücüye ve cinciye kullandırmazlar. Büyü yapılmasında veya büyü bozmada görev almazlar.

Allah teala Kur’an’da şöyle buyurmuştur:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya´budûn.

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (Zariyat-56)

Allah teala ayette görüldüğü gibi,cinleri ve insanları kendisine ibadet ve kulluk etsinler diye yarattım diye beyan ettiğine göre,bu cinlerden iyi ve müslüman,rahmani olanını nasıl kullanacak?

Bazı cinci ve büyücüler hile ve oyunları meydana çıkmasın diye rahmani kelimesini kullanırlar. Böylece karşısındaki insanı kandırırlar. Onların büyüde kullandıkları şeytani vasıflı,cin şeytanlarıdır. Bunlara rahmani derler,

Hiç bir insana Allah’tan başka kimse yardım edemez.

Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: “Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız.” Onların insanlardan olan dostları, “Ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık” diyecekler. Allah da diyecek ki: “Allah’ın diledikleri (affettikleri) hariç, içinde ebedî kalmak üzere duracağınız yer ateştir.” Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. (En’am-128)

Allah teala,genel bir hitapla “Ey cin topluluğu” diyerek cinlerin ve insanların birbirinden istifade ederek,günaha soktuğu açıkça belirtilmişken cinlerin insana rahmani de olsa iyide olsa yardımı mümkün değildir.

Kelime-i Tevhid Anlamı, Okunuşu, Arapça ve Türkçe Yazılışı

Havas,Hüddam,Ledün İlmi ve Rukye ne Demektir?

Büyü,büyü bozma ve cin musallatı konularında en fazla konuşulan kelimelerden olan hüddam,havas,ledün ve rukye kelimelerinin ne olduğunu açıklayacağım.

Bu konular çok uzun olduğundan kısa ve öz olarak değineceğim.Bu kelimeleri sanki iyi bir şeymiş gibi cinci ve büyücüler sıkça kullandığından asıl ve gerçek olarak ne olduklarını anlayacaksınız.

Eski yüzyıllarda,müslümanlar bu terim ve tabirlerle hep kandırılmıştır.Bazı insanlar bu isimlerle özdeştirilmiş onların her şeyi bilen,her şeyi yapabilen adeta insan üstü kişiler haline dönüştürülmüştür.

Okuma yazma oranının çok düşük olduğu,iletişim araçlarının olmadığı,bilgiye ulaşılamadığı,müslümanların cahil bırakıldığı o eski dönemlerde bu tür insanlar devamlı prim yapmıştır ve onlara çeşitli sıfatlar yakıştırılmıştır.Günümüzde halâ onların kalıntıları görülmekte olup insanlar aldatılmaktadır.

Havas İlmi, Nesnelerle, harf, kelime ve duaların gizli özelliklerinden faydalanarak gaybdan haber verdiği veya varlıklar (cinler) üzerinde etkili olduğu ileri sürülen bir ilim. (Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi)

Eski kitaplarda okuyoruz;falanca hoca havas,diğeri havasül havas, bir başkası havasül havasül havas diyerek yüceltilmişler. Mealen diyorlar ki;biri normal cinci,diğeri onsan daha iyi cinci,başkası da bunların hepsinden daha güçlü cin şeytanlarıyla irtibatlı cinci.

İslâmda harf,kelime,sembol,şekilllerden veya duaların gizli özelliklerinden yararlanma diye bir şey yoktur. Olsaydı peygamberimiz ve sahabeler kullanırdı.Peygamberimiz manevi tedavilerde sadece Kur’an’ı kerim’i araç olarak faydalanmıştır.

Bazı hocalar,kendilerinin havas ilmine vakıf olduğunu söyleyerek büyü bozduğunu ve cin musallatı giderdiğini söylemektedir. Kelimenin anlamını bilmeyen insanlar,o hocanın gizliliklere sahip olup her şeyi yapacağına inanır ve güvenir.

Kelime anlamına bakıldığında o hocanın islâm dışı olan harf,kelime ve şekillerden yararlandığı, duaların gizli özelliklerinden faydalandığı gelecekten haber verdiği (geleceği Allah’tan başka kimse bilemez) ve cinler üzerinde etkili olduğu belirtilir. Bunların hiç biri doğru değildir.

Hüddam İlmi,Hadim (hizmet eden) , çoğul şekli hüddam. Hizmet edenler hizmetçiler.Cin çağıran hocaların belli dualar okuyarak kendilerine bağladıkları ve istedikleri hizmeti gördükleri cin veya cinler demektir. Hüddamlı,kendisine bağlı cinleri olan anlamındadır.

Bu kelime eskiden daha çok kullanılırdı.Hoca diyor ki! benim hüddamım var büyüde bozarım,cinleri de kovarım!Her şeyi yaparım! Bunu söyleyen her kimse cinlerin tasallutu,emri ve hükmü altına girmiş demektir. O kadar hünerin ve marifetin var neden sefil haldesin?Cinleri kendine bağlayıp gaybı bileceğini iddia ediyorsun! Bu kadar kayıp insan var bulsana! Madem o kadar hünerin var,yaptığın somut bir şeyi gösterip kanıtlar mısın? Bunların hiç birisini yapamaz.

Hüddam ilmine sahip olan kişi, cinlere hangi hizmeti yaptırabilirsin? Bir tane dahi örnek veremezsin! Allah teala,cinleri sana hizmet etsin diye mi yarattı?

Allah teala Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyuruyor.

“Ben,cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zariyat,56)

(Allah) Hepsini toplayıp haşredeceği gün “Ey cin topluluğu!Gerçekten insanların çoğunu günaha soktunuz!” diyecek.Onların insanlardan olan yardakçıları da “Ey Rabbimiz,birbirimizden karşılıklı istifade ettik ve bizim için takdir ettiğin ömrün sonuna geldik.” diyecek.Allah buyuracak ki “Cehennem ikâmetgahınız olsun!” (En’âm,128)

Ayetlerden de açıkça anlaşılacağı üzere,cinlerle bilerek irtibata geçmek onlardan faydalanmaya çalışmak haramdır.

İnsan yalnızca Allah’tan istemelidir.

Ledün İlmi,okuyarak çalışarak öğrenilmez. Allahü teâlânın ihsanı ile kalbe ilham edilen, ilahi sırlara ait bilgilerdir. Görünüşte, akla ve nakle zıt gelebilir. İlm-i ledün sahibi olanlar, hadiselerdeki gizli sırları ve hikmetleri bilir. Kur’an-ı kerimde, (Kehf) suresinde bu husus açıkça bildirilmiştir.

Derken kullarımızdan birini (Hızır’ı) buldular.Biz ona nezdimizden bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. (Kehf,65)

Günümüzde,cinlerin aldattığı bazı kimseler ledün ilmine sahip olduklarını iddia ederler. Bunlara inanılmaz.

Bu insanlar, cin şeytanlarının ona gösterdiği hayali,sahte görüntülerin etkisinde kalır ve ledün ilmine sahip olduğuna inanırlar.

El-Melik Esması Anlamı, Zikri ve Fazileti - Nukteler

Rukye,Arapça bir kelime olup,büyü ile meşgul olanların,üfürükçülerin okuduğu dua.rahat ve huzurlu olmak için hastaya dua okumak/okutmak.

Sözlükte “yukarı çıkmak; okuyup üfleyerek tedavi etmek” manalarındaki rukye kelimesi terim olarak “şifa veya korunma amacıyla Kur’an’dan bir bölümü, ilâhî isim ve sıfatları yahut bir duayı okuyup üflemek” anlamında masdar ve “üfürük, nazarlık, muska” anlamında isim olarak kullanılır .

Kısaca okuyup,üfleme olarak anlayacağımız rukye aslında anlam ve içerik bakımından farklı manalara da gelir.

Bir hoca,büyü bozarken Büyüyü Kur’an ile bozuyorum demiyor da, rukye okuyorum diyor?Kur’an açık,anlaşılır,kesin ve güvenilir değil mi?

Bu rukyecilerin bazıları cin şeytanlarıyla irtibatlıdır. Onların da sözlerini büyülü kişi üzerine okurlar.

Bu nedenle rukyecilerden de uzak durmalıdır.

Little Devil Sleeping Next To His Pitchfork Stok Vektör Sanatı ...

Cin ve şeytan ile ilgili Önemli Bilgiler

Cin ve şeytanla ilgili olarak yazılan kitaplarda ve halkın kendi aralarındaki konuşmalarda o kadar çok yanlış bilgiler dolaşıyor ki,zamanla insanlar bunlara inanıyor.

Başına büyü veya cin musallatı geldiğinde,yanlış olan bu bilgilerin ışığında hareket ederek yanılıyor.

Bu nedenle cin ve şeytanlarla ilgili, halk arasındaki bu hurafelerin doğru olmadığını açıklamak istiyorum.

Cinlerin ve Şeytanların Görevi Nedir?

Cinlerin görevi aynı insanlar gibi Allah’a kulluk etmektir. Allah’ı bilmek tanımak,emirlerini yerine getirmektir.

Ben, cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat,56)

Şeytanın görevi ise, büyü ile veya kendi isteği ile insanın içine girerek onu Allah tealaya isyan ettirerek dinden imandan çıkarmak, insana zulmetmek, acı çektirmektir.

Kur’an’ı Kerim’de:

İblis “Rabbim Beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki muhakkak ben onlara günahları süsleyeceğim ve hepsini azdıracağım. (Hicr,39)

Ancak içlerinden ihlas verilen kulların müstesna! dedi (Hicr,40)

Şeytan (cin) Uyur mu?

Şeytan da ,insanlar gibi uyur.Cinlerin hızları çok yüksek olduğundan bizim zaman boyutuna göre kıyaslandığında cinler günde ortalama yarım ile bir saat arasında uyurlar.

Büyülü veya cin musallatı olan kişilerin gün içinde 23 saat gibi sürekli sıkıntı çekmeleri bu nedenledir.

Pin on Art

Şeytan Sol Elle mi yer?

Cinlerin sol elle yemek yemeleri doğru değildir.Cin şeytanları koku ile beslendiğinden, yemek yerken ellerini kullanmaya gerek kalmaz.

İslami literatürde sol elle iş yapmak hoş karşılanmadığı için şeytanlara bu yakıştırma yapılmıştır.

İnsanın sağ ve sol uzuvlarını Allah teala yaratmıştır. Bu mantığa bakılırsa insanın sol elini hiç kullanmaması lazımdır.

Hakka suresinde :”Kitabı sol eline verilenler de Eyvah! Keşke bana kitabım verilmeseydi, (Hakka,25)

Günahları sevaplarından çok olanların yazıları sol eline verileceğinden, islamda da sol elle bir şey yemek,içmek ve almak bu ayete atıfta bulunarak hoş karşılanmamış olabilir.

Devil Baby – LINE stickers | LINE STORE

Şeytan Tek Ayak Üstünde mi Yürür?

Cinler,saniyede 300 bin metre gibi büyük bir hıza sahiptir. Göz açıp kapayıncaya kadar dünyanın en uzak yerlerine kadar gidebilen şeytan neden tek ayak üzerinde yürüsün?

SHOCK CLAIM: Christians were WRONG to brand Satan evil as ...

Ramazanda Şeytanlar Bağlanır mı?

Ramazanda şeytanlar bağlanmaz. Cin şeytanları ramazanda zincirle bağlansa idi ,ramazan ayında hiç bir büyülü sıkıntı ve eziyet çekmezdi.

Ramazan ayında,insanların daha çok ibadete yönelmeleri,günahlardan uzak kalmaları nedeniyle söylenmiştir.

Womens Darling Devil Costume | Party City

Şeytan (cin) Madde Haline Gelebilir mi?

Şeytanlar ateşten bügünkü anlayışımızla enerjiden,insanlar topraktan yaratılmıştır.Bir insan nasıl başka bir hale geçemiyorsa,cinler de enerji halinden madde haline geçemez.

Bazı insanlar cinleri kendi veya başka suretlerde gördüğünü söyler. Doğrudur.Ancak onların gördükleri gerçekle ayırt edilemeyecek kadar olsa da, sadece hayali bir görüntüdür.Cin madde haline geçmemiştir. O insanın içindeki cin, kendisini o şekilde gösterebilme yeteneğine sahiptir.

Şeytan,Hz. Peygamberin Şekline Girebilir mi?

Bazı insanlar, peygamberimizi rüyada gördüğünü bazıları ise konuştuğunu söylemektedir. peygamberimizi rüyada görebilir miyiz?

Ebu Hureyre dedi ki:Allah Rasulunun şöyle dediğini duydum: “Şeytan benim kılığıma giremez.”

Ebu Seleme dedi ki::Ebu Katade,Resulullah’ın şöyle buyurduğunu anlattı: “Her kim beni rüyada görürse gerçeği görmüş demektir.”

Bu şekilde hadislerde vardır.

Bu hadisler gerçekse,Peygamberimiz bu sözleri kendisini görenler için söylemiştir. Rasulullah efendimizi görenler,’Onun yüzünü ve vücudunun tüm özelliklerini bilirler.

Peygamberimizi hiç görmeyen bir insan yüzünü bilir mi? Mutlaka bilemez.

Bir insanın içine şeytan girdiğini varsayalım,o şeytan kendisini peygamberimiz olarak tanıtsa o kişi,peygamberimizi görmüş mü olacak?

Denilecek ki, şeytan peygamberimizin suretine giremez! Sen peygamberimizin yüzünü görmedin ki! Şeytan,sana başka görüntü gösterir ve ben peygamberim derse,gördüğünün peygamberimizin olduğunun garantisi var mı? Yok!

Peygamberimizi gören bir kişiye şeytan rüyada peygamber olarak tanıtıp söylerse, o kişi buna inanmaz.Şeytan olduğunu hemen anlar.Çünkü Resulullahın yüzünü ve bütün özelliklerini bilmektedir.

O zaman bu hadis,peygamberimizi görenler için geçerli olacaktır.

Banyoya Çıplak Girildiğinde Şeytan Bakar mı?

İnsanın içine girebilen,üzerinde elbise varken bile insanın içini görebilen duvar,cam ve diğer katı maddelerden geçebilen bir şeytan,insanın avret yerlerini görmek için neden onun banyoya girmesini beklesin? Şeytan, zaten insanın her yerini görüyor.

Bazıları,bu konuları tartışıp kafaları bulandırıyor.İnsanlar banyoya elbise ile mi girsinler?

Çıplak banyo yaparsan,şeytan musallat olur,içine girermiş! Doğru değildir ve söyleyenlerin uydurmasıdır. Şeytani cin,insan giyinikken içine giremez mi? Elbette girer,insanın banyo yapmasını mı bekleyecek?

Şeytani Cinlerin insanlarla İrtibatı/İletişimi ne Zaman ve Nasıl Olur?

Cin şeytanları ,insanın içine girdikten sonra onunla irtibata/iletişime geçebilir.Öyle olmasaydı,yeryüzündeki bütün insanların şeytanlarla iletişimi olması gerekirdi.

Şeytanlar da ,insanlarla beraber yeryüzünde yaşamaktadır. Yüksek hızlarından dolayı onları insanlar göremez fakat onlar insanları görür Allah teala öyle olmasını takdir etmiştir.

Bir insanın, cin ve şeytan görmesi,onları duyması, onun içinde cinler var anlamındadır. Neden bazı kimseler,cinleri görüyor ve duyuyor? Neden çok kimsede onlarla iletişime geçemiyor? Şeytan kime musallat olup içine girmişse onlar irtibat kurabilmektedir.

Cin Şeytanı Kullanılmadan Büyü Yapılır mı?

Şeytani cinler kullanılmadan yani insanın içine sokulmadan büyü yapılamaz.

Büyülerin yapılışı genel anlamda 8 çeşittir. Sihirbazın sahnede yaptığı akıl almaz illiüzyon oyunları da,pagan dinlerinde olduğu gibi bir kişiye onun aklını alacak içecekler içirmek de ,bir insana şeytanı musallat etmek de bir sihir/büyüdür. Büyü,anlaşılması zor,ince şey demektir. Bu bilgileri de insanlara şeytanlar öğretir.

Bizim konumuz,bir insanın direk etkileyen onun hayatını mahfeden büyüdür.Bir insanı ruhsal,fiziksel ve uykuda etkileyen ona sıkıntı veren büyüdür.

Örneğin,bir kişiye büyülü muska yazıldı ve eski bir mezara gömüldü.O insanda bazı sıkıntılar olmaya başlar. Mesela,vesvese olur. Mezara gömülü olan muska o kişiye nasıl vesvese verecek? o Muskanın ağzı, ve dili mi var?

Eve domuz yağı sürülerek büyü yapıldı. Domuz yağının aklı ve fikri mi var ki insana sıkıntı yapacak?

Adı ve yapılışı ne olursa olsun,yapılan bütün büyülerde,mutlaka insanın içine şeytani cinler sokulur.İnsana sıkıntı veren içine musallat edilen o cinlerdir.

Bazı cinci ve büyücülerin, büyülü muskayı bulması büyüyü bozmayacaktır. Çünkü,büyü ile gönderilen cin şeytanları insanın içindedir.

Şeytan (cin) Ev Yakabilir mi?

Şeytani cinler ev yakamaz. Allah ve insan düşmanı olan şeytanların o kadar güçleri olsaydı,herkesin evini ve iş yerini yakmaz mı?

Basından izlediğimize göre zaman zaman bazı evlerin yandığını görüyoruz. Bu evlerde çıkan yangının bu işi bilen biri tarafından yangın kendiliğinden çıkarken görülmesi gereklidir ve o evde kimse olmamalıdır.

Kendisine şeytani cin musallat olmuş vaya büyülü bir kimsenin içindeki şeytan aklını alır ve yaktırır,o kişide kendisinin yaktığını bilmez. Ev kendiliğinden veya cinler tarafından yakılıyor der.

O evi cinler yakıyorsa, neden bir süreliğine yakıyor ve sonraki zamanlarda yakmıyor? Her zaman yakması gerekmez mi?

Dikkatimi çeken bir şey, neden lüks bir ev yanmıyor da, gecekondu tipi evler cinler tarafından yakılıyor?

Şeytan Ev Eşyalarını Dağıtabilir mi?

Şeytan,ev eşyalarını dağıtamaz. Şeytan evi dağıtıyorsa,o evdekilerin gözünün önünde neden dağıtmıyor? Neden kimse görmeden ve özellikle geceleri evi dağıtıyor?

Büyülü kimseyi,şeytan gece uyandırır uyur gezer olunur,ev eşyalarını o kişi dağıtır ve uyur.Sabah kalktığında eşyalar dağınık halde görülür ve olay şeytan tarafından unutturulduğu için şeytan dağıtmış denilir.

Cin ve Şeytan Nerede Yaşar?

Halk arasında,cinlerin tuvalet,banyo,metruk evler veya diğer evlerde harabe yerlerde,ağaç kovuklarında yaşadığına inanılır.Bunlar doğru değildir.

Cinler istedikleri her yerde yaşar.İnsanlar onları görmedikleri için nerede yaşadıklarını algılayamaz.

Cinler 300.000 m/sn kızla hareket eden cinler neden pis yerlerde yaşasın? Cinlerde de insan gibi nefis vardır.Onlar da en güzel,en iyi yerlerde yaşar.

Cinlerin iyi yerlerde yaşamaları için bir paraya da ihtiyacı yoktur.Cinlerin parası soğan kabuğu gibi mantıksız şeylerde konuşulmaktadır.

Cinlerin pirinç pilavını sevip yedikleri de doğru değildir.Koku ile beslenen cinler pilavı zaten yiyemez.